Mentorschap, bewindvoering curatele

Als u niet (meer) goed in staat bent om zelf uw financiële of persoonlijke zaken te regelen, dan mag iemand anders dat voor u doen. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden.

U kunt zich in gesprekken en beslissingen laten ondersteunen door uw partner, kind of ander familielid. Ook kan die persoon gemachtigd worden om voor u betalingen
te doen of andere zaken voor u te beheren. Het gaat nog een stap verder als u niet meer zelf over bepaalde onderwerpen kan (of mag) beslissen. Er wordt dan iemand aangewezen die dat voor u gaat doen. Dit kan alleen met goedkeuring van een rechter.

Daarvoor zijn drie mogelijkheden.

1. Mentorschap

De rechter kan een mentor aanwijzen voor mensen die zelf niet goed voor hun persoonlijke belangen kunnen opkomen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking
of een psychische aandoening. De mentor neemt beslissingen op het persoonlijk vlak, bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De persoon om
wie het gaat blijft wel handelingsbekwaam en mag over andere onderwerpen wel zelf beslissingen nemen.

2. Onderbewindstelling

Dit is een maatregel voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke toestand niet in staat zijn hun financiële zaken te regelen en daardoor in problemen komen. De rechter wijst dan een bewindvoerder aan die die de financiële zaken van die persoon overneemt. De persoon om wie het gaat, blijft handelingsbekwaam en mag over andere onderwerpen wel zelf beslissingen nemen.

3. Ondercuratelestelling

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. De rechter benoemt dan een curator, die beslist over geld, verzorging en begeleiding van die persoon.
Iemand die onder curatele is gesteld, wordt handelingsonbekwaam en mag over bijna niets meer zelf beslissen.

Wie kan tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd?

In principe kan iedereen die meerderjarig is en dat wil, tot curator, bewindvoerder of
mentor worden benoemd. Vaak is dat één van de ouders, broers of zussen.

Aanvragen

Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen die moeten worden aangevraagd bij de kantonrechter. Hiervoor zijn speciale formulieren. Het aanvragen van deze maatregelen bij de rechter kost geld, waarvan u een deel betaalt in de vorm van ‘griffierechten’. Als u deze kosten niet kunt betalen, kunt u misschien in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
Zie hiervoor www.rijksoverheid.nl ➜ Onderwerpen ➜ Recht, veiligheid en defensie ➜ Rechtspraak en geschiloplossing ➜ Gesubsidieerde rechtsbijstand

Meer informatie

Meer informatie over ondercuratelestelling, bewindvoering en mentorschap, de kosten en de benodigde formulieren kunt u vinden op de volgende websites:
www.rijksoverheid.nl ➜ Familie, zorg en gezondheid ➜ Curatele, bewind en mentorschap www.rechtspraak.nl ➜ Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum ➜ Bewindvoerders, curatoren en mentoren.

Ook kunt u hulp vragen via het Juridisch Loket, zie www.juridischloket.nl.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?