Onafhankelijke cliëntondersteuning in een nieuw jasje

Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning in Dordrecht ondertekend

Sinds 2021 is in opdracht van de gemeente hard gewerkt aan een visie en een nieuwe aanpak voor de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) in Dordrecht. Deze visie is ontwikkeld in samenspraak met MEE Plus, Ouderplatform ZHZ, Adviesraad WMO & Jeugd en het Sociaal Wijkteam Dordrecht. De aanleiding hiervoor was onder meer dat het aantal inwoners dat gebruik wilde maken van OCO toenam. Vooral inwoners met meervoudige ondersteuningsvragen klopten met hun vragen aan. Daarbij werd duidelijk dat de beschikbare menskracht voor OCO te kwetsbaar is. Ook constateerden we dat er kansen voor MEE Plus en het Ouderplatform zijn om gebruik te maken van elkaars expertise en beter samen te werken.

Samenwerking biedt meer mogelijkheden voor betere onafhankelijke cliëntondersteuning
Daarom hebben we de handen ineen geslagen om samen uitvoering te geven aan de ambities uit het visiedocument. Onder andere door meer kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren. Maar vooral door samen op te trekken in de ondersteuning van inwoners met meervoudige ondersteuningsvragen.

Via een betere samenwerking willen beide partijen ervoor zorgen dat Dordtenaren beter en sneller passende ondersteuning krijgen op alle gebieden waar ze een ondersteuningsvraag hebben. Ons uitgangspunt is geen inwoners tussen wal en schip en voorkomen dat inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd.

De gemeente heeft als opdrachtgever ingestemd met de nieuwe aanpak. En stelt hiervoor extra middelen beschikbaar.

De overeenkomst als basis voor de samenwerking
Om de samenwerking te bekrachtigen is recent door het bestuur van beide partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten (zie foto). Deze bevat onder andere de volgende acties:

  • Een gezamenlijk overleg om samen met een inwoner te kijken wie hem of haar het beste kan ondersteunen. Dat kan een professional zijn en/of een vrijwilliger of ervaringsdeskundige.
  • Samenvoegen van expertise, kennis en ervaring van beide organisaties.
  • Gezamenlijke training, casuïstiek en intervisie. Om van elkaar te leren, problemen te signaleren en deze met gemeente en andere partijen te bespreken.
  • Onderzoeken van een gezamenlijke (fysieke) toegang met als uitgangspunt dat we de inwoners in één keer goed helpen en voorkomen dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.
  • Gezamenlijk optrekken om bekendheid en toegankelijkheid te bevorderen. Dit doen we via lokale media en via het actief informeren van partners zoals de wijkteams, de Sociale Dienst Drechtsteden en andere partijen.

We zijn inmiddels hard aan de slag om uitvoering te geven aan de acties.

Citaat voorzitter Ouderplatform
“Onze kernactiviteiten waren, zijn en blijven ook op het gebied van OCO informeren, steunen en signaleren.”

Citaat bestuur MEE Plus
“Meer dan ooit raken steeds meer inwoners verstrikt in het web van goedbedoelde regelgeving, overheid en zorg/hulpverlening. Onafhankelijke cliëntondersteuning kan zorgen dat je weer meetelt en meedoet!”