Privacyverklaring MEE Plus – Juridisch

november 2018/ Revisie 3.1 – 2018-06-27

MEE Plus zorgt de waarborging van de privacy rechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Verwerkingsverantwoordelijke gaat vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

MEE Plus verzamelt slechts persoonsgegevens die rechtmatig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit de cliëntkaart in BIS.

MEE Plus verzamelt slechts bijzondere persoonsgegevens wanneer deze op grond van toestemming van de betrokkene zijn ontvangen of wanneer dit op grond van wettelijke verplichtingen noodzakelijk of toegestaan is.

MEE Plus kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

MEE Plus kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert MEE Plus de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden

MEE Plus zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is slechts anders indien MEE Plus hiervoor expliciete toestemming heeft ontvangen van de betrokkene of indien MEE Plus moet voldoen aan een wettelijke verplichting. MEE Plus verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van een aanbod van dienstverlening.

Bewaartermijn

MEE Plus zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en is vastgesteld op 15 jaar.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

Verwerkingsverantwoordelijke heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn;

Naam FG : Chantal Blaaupot, Ward van den Dries en Chantal Andringa

Postcode en Adres : Binnen Kalkhaven 37

Plaats : Dordrecht

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient MEE Plus de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. MEE Plus zal binnen vier weken  aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen

MEE Plus verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Beveiliging

MEE Plus treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. De personen zijn verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Profilering en cookies

MEE Plus maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser van de websitebezoeker op de harde schijf van diens computer wordt opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

MEE Plus maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

MEE Plus kan aan geïnteresseerden een nieuwbrief aanbieden. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Voor bestaande klanten is deze toestemming niet nodig. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke of diens vertegenwoordiger binnen de EU

Naam organisatie : MEE Plus

Contactpersoon : Michiel van der Vlies, bestuurder

Postcode en Adres : Binnen Kalkhaven 37 3311 JC

Plaats : Dordrecht

Wijziging privacyverklaring

MEE Plus behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer een aanpassing is doorgevoerd, dan zal de “datum laatst gewijzigd”, te vinden onderaan de privacyverklaring, worden herzien.

 Datum laatst gewijzigd: November 2018