Voorstel over Wlz- clientondersteuning voorafgaand een CIZ- indicatie

Minister Hugo de Jonge wil Wlz-cliëntondersteuning voorafgaand aan CIZ-indicatie

Nu is het nog zo geregeld dat je pas nádat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd, gebruik kunt maken van een cliëntondersteuner Wlz. Omdat het aanvragen van een Wlz-indicatie voor veel mensen te ingewikkeld is, leidt dat tot onnodig veel afwijzingen en daarmee tot onnodig veel werk voor zowel het CIZ als voor cliënten.

Daar komt bij dat cliënten, die wel een indicatie ontvangen, vaak niet direct de juiste zorg krijgen, omdat ze al vóór de indicatieaanvraag voor een zorgvorm en zorgaanbieder hebben moeten kiezen. Goede begeleiding bij de aanvraag door een cliëntondersteuner Wlz kan dat voorkomen.

Wmo cliëntondersteuning niet altijd voldoende toegerust

Via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van cliëntondersteuning bij een aanvraag voor een Wlz-indicatie. Cliëntondersteuning vanuit de Wmo is echter niet altijd voldoende toegerust op het ondersteunen bij de keuze van een aanbieder of zorgaanbod vanuit de Wlz.

Gemeenten blijven ook in het voorstel van de minister verantwoordelijk voor de onafhankelijke cliëntondersteuning voorafgaand aan de Wlz-indicatie. Alleen mensen, waarvoor het waarschijnlijk is dat zij een Wlz-indicatie zullen krijgen, kunnen voor ondersteuning bij de aanvraag aankloppen bij het zorgkantoor voor cliëntondersteuning Wlz. De cliëntondersteuning Wlz wordt, onder andere, door MEE uitgevoerd.

Belangrijke stap

MEE NL-directeur Yvon van Houdt: “We zijn vooral erg blij met deze verruiming, als MEE hebben we voor deze oplossing gepleit bij de minister en de Tweede Kamer. [ https://www.mee.nl/nieuws/nieuws/stop-de-tweedeling-in-clientondersteuning ] Tegelijkertijd vinden we ook dat dit nog niet ver genoeg gaat. Cliëntondersteuning zou per definitie domeinoverstijgend moeten zijn; door de bestaande schotten in de wetgeving vallen er nu nog teveel mensen tussen wal en schip. Toch is dit een belangrijke stap.”

Effectiever inzetten van cliëntondersteuning

Het voorstel van de minister maakt deel uit van de invulling van het kabinetsbesluit om € 55 miljoen te investeren in het effectiever inzetten van cliëntondersteuning. [ https://www.mee.nl/nieuws/nieuws/nieuwe-kabinet-investeert-in-inclusieve-samenleving ]De minister consulteert hiervoor verschillende partijen, waaronder MEE NL.

Van Houdt: “Uiteraard houden we onze vinger aan de pols bij de uitvoering van dit voorstel. De minister kan erop rekenen dat wij tijdens de consultatie over de uitvoerings- en wetgevingsimplicaties onze standpunten en ideeën weer inbrengen.”

Wat is cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en ondersteuning bij een zorgvraag. Een cliëntondersteuner heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en is op de hoogte van het zorgaanbod in de buurt. Een cliëntondersteuner gaat altijd uit van het belang van zijn of haar cliënt. Het recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning is wettelijk geregeld via de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Voor cliëntondersteuning Wlz kunt u bij uw zorgkantoor terecht of rechtstreeks bij de MEE in uw buurt. [ https://www.mee.nl/mee-locator ]

Meer informatie